Algemene voorwaarden

Copyright House - Algemene voorwaarden

De diensten van Copyright House Limited, hierna genoemd "Copyright House", worden aangeboden aan correct ingeschreven gebruikers, hierna genoemd "gebruikers", volgens de algemene voorwaarden zoals hieronder in vertaling weergegeven. Rechtsgeldig blijven te allen tijde de gedeponeerde Engelstalige voorwaarden.

Wanneer je klikt op het vakje "Create Account", ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") met betrekking tot uw gebruik van de service. Lees deze Algemene Voorwaarden alvorens ze te aanvaarden.

1. Het Bedrijf

i. Copyright House claimt geen eigendom, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten over je ingediende materiaal. Door je te registreren voor een account, ben je in staat om je creatieve materialen te uploaden. Je ontvangt een datum en tijd bewijs van de registratie van je auteursrechtelijk beschermde werk om je te helpen bewijzen dat je de maker van het werk bent in geval van inbreuk.

ii. Alle redelijke zorg zal worden genomen om de auteursrechtelijk beschermde werken die naar ons gestuurd worden, te beschermen. Deze zullen worden gecodeerd en veilig bewaard in verschillende locaties om de veiligheid van je werk en het bewijs van registratie te verzekeren.

iii. Copyright House is gerechtigd, naar eigen goedweten fouten of omissies in reclamemateriaal over zijn diensten te corrigeren zonder verantwoording aan gebruikers af te leggen.

iv. Copyright House is gerechtigd, kopieën te maken van de door gebruikers geregistreerde werken en deze te versleutelen en op te slaan in brandveilige datasafes en in de kluis van een notariskantoor die zich bevinden in het Verenigd Koninkrijk. Alle kopieën zullen worden behandeld als zijnde streng vertrouwelijk.

v. Copyright House behoudt zich het recht voor om de prijs van een abonnement van tijd tot tijd te wijzigen. Zulke veranderingen hebben echter geen effect op abonnementen die reeds betaald zijn.

vi. Copyright House zal zich houden aan zijn beleid van 'prijsbevriezing', d.w.z. de prijs voor het verlengen van een abonnement zal gelijk blijven aan de prijs die een gebruiker betaald heeft bij de eerste inschrijving, ongeacht latere prijsveranderingen. Echter, indien onze payment processor PayPal uw betaling voor vernieuwing van het abonnement niet kan nemen omdat er niet genoeg geld op uw PayPal account staat, of indien uw bankpas niet up-to-date is, dan is het nodig om een nieuwe automatische betaling, of een eenmalige betaling te doen om uw abonnement te verlengen, of te upgraden.. In dat geval moet u de op dat moment gangbare prijs betalen.

vii. Alle informatie verstrekt aan Copyright House zal als vertrouwelijk worden behandeld. Copyright House is echter niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van informatie die publiek domein is. Dit geldt ook wanneer eerder verstrekte informatie op zeker moment na de verstrekking publiek domein wordt, vanaf dat moment.

viii. Copyright House is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten voortkomend uit fouten van gebruikers, zoals onleesbaarheid of onjuistheid van de verstrekte informatie, of beschadigde/veranderde uploads veroorzaakt door computerproblemen aan de gebruikerskant. Het is uw verantwoordelijkheid om de checken of een bestand goed is ge-upload. Dit kan net na het uploaden van een bestand gedaan worden, of u kunt ons verzoeken om dat te checken.

ix. Voor buiten verantwoordelijkheid van Copyright House opgetreden vertragingen of uitval van zijn diensten zal Copyright House niet aansprakelijk of in gebreke geacht worden.

x. Copyright House biedt bewijs van auteursrecht als een onafhankelijke derde partij. In geval van inbreuk kan Copyright House een bewijs van copyright registratie leveren en een gratis beëdigde verklaring, maar juridische kosten en het voor een rechtbank aantonen van het bezit van het auteursrecht blijven de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.

xi. Om tegemoet te komen aan wettelijke eisen of veiligheidskwesties is Copyright House gerechtigd, wijzigingen aan te brengen in zijn diensten zonder de gebruikers hiervan in kennis te stellen, voorzover de verleende diensten niet aangetast worden.

xii. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Copyright House zou ophouden te functioneren zal het bestaande gebruikersbestand worden overgedragen aan een andere gerenommeerde auteursrecht-registratieservice. Een overeenkomst zal worden ondertekend met dit bedrijf om ervoor te zorgen dat de inschrijvingen worden voortgezet en het bewijs van registratie van de werken gecontinueerd wordt.

2. Abonnees

i. Om een gebruiker te worden, zal je gevraagd worden om een unieke gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren en andere persoonlijke gegevens, inclusief je e-mailadres. Copyright House zal je persoonlijke gegevens, inclusief je e-mailadres, niet aan anderen bekend maken.

ii. Je gaat ermee akkoord je niet als een andere persoon voor te doen of ons andermans details te geven. Je gaat ook akkoord om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden.

iii. Je gaat ermee akkoord geen werken welke het intellectueel eigendom van iemand anders zijn, te registreren. Je verklaart dat je de maker van het werk bent waarvoor je auteursrecht registreert. Je verklaart ook dat je alleen die werken registreert welke onder de categorie copyright vallen. Als u hiervan niet zeker bent, dan adviseren we u om een juridische deskundige te raadplegen. Copyright House is niet verantwoordelijk om dit te checken.

iv. De gebruikers van Copyright House zullen geen inbreuk maken op een reeds bestaand auteursrecht. Indien een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal de inbreuk plegende gebruiker Copyright House schadeloos stellen voor alle verlies, schade of gemaakte kosten.

v. Bij elke gemaakte registratie worden gebruikers geacht het auteursrecht te hebben of rechtstreeks in naam van de auteursrechthebbende te handelen.

vi. Je abonnement is geldig voor de periode waarvoor betaald is. Als je je account opzegt, of als je niet je abonnement verlengt, zal je account worden geschorst. Aan het eind van de abonnementsperiode zullen je bestanden worden verwijderd. Vanaf dat moment zal Copyright House het auteursrecht niet kunnen aantonen.

vii. Betalingen in maandelijkse termijnen moeten volledig worden ingevuld. Indien je de terugkerende Paypal betalingen voor het einde van de periode die je hebt aangevraagd annuleert, zal je account op "pending" worden gezet tot de betalingen weer worden voortgezet.

viii. Je stemt ermee in dat je je e-mailadres en persoonlijke gegevens up-to-date zal houden, zodat we je kunnen contacteren om annulering van je account te voorkomen. Je kunt je account op elk gewenst moment annuleren. In een dergelijke situatie zal je account worden geschorst, maar niet verwijderd worden tot aan de vervaldatum, tenzij u ons expliciet vraagt om het account te verwijderen, met inbegrip van de geregistreerde werken op het moment van de annulering.

ix. Je gaat ermee akkoord geen virussen en andere malware te uploaden en niet te hacken of te knoeien met het systeem. Als Copyright House bepaalt dat je een van deze hebt gedaan, behoudt Copyright House zich het recht voor om toegang tot je account te beperken.

3. Algemeen

i. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Copyright House en zijn gebruikers. Alle andere voorwaarden en bepalingen door de wet of anderszins zijn uitgesloten voor zover wettelijk mogelijk.

ii. Je gaat ermee akkoord dat je Copyright House volledig vrijwaart tegen verlies of boete die oploopt als gevolg van uw overtreding van een van deze bepalingen.

iii. Ingeval enige van deze voorwaarden en bepalingen ongeldig verklaard worden door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen en voorwaarden van kracht. Deze algememe voorwaarden zijn samengesteld in Engeland en beide partijen stemmen ermee in dat geschillen worden onderworpen aan een rechtbank in Engeland. Copyright House zal trachten alles doen om te voorkomen dat zoiets nodig zou zijn.

iv. Onze website is https://nl.copyrighthouse.org, eigendom van Copyright House Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in Engeland, registratienummer 07058007. Ons correspondentieadres is: Copyright House Limited, Crown House, 72 Hammersmith Road, London, W14 8TH, United Kingdom, Tel: +44 333 500 9333.